ماشين جوجه كشي خانگي

ماشين جوجه كشي خانگي

     اهميت تنظيم حرارت در دستگاه جوجه كشي

 

آزمايشات متعددي كه در ايستگاه تحقيقات كشاورزي مونتانا آمريكا براي مشخص كردن حرارت تخم مرغ در طي جوجه كشي طبيعي انجام گرفته نشان داده است كه حرارت متوسط قسمت فوقاني تخم مرغ 3/102 درجه فارنهايت و يا در حدود 29 درجه سانتي گراد و حرارت پايين تخم مرغ در حدود  31 درجه و يا به عبارت ديگر در حدود 15-16 درجه فارنهايت كمتر از حرارت بالاي تخم مرغ بوده است.

اين اختلاف زياد حرارت در قسمت فوقاني و تحتاني تخم مرغ بيشتر در روزهاي اول جوجه كشي ديده مي شود، در روزهاي آخر اختلاف حرارت به حدود 10 درجه فارنهايت مي رسد.

طي آزمايشات ديگر ثابت شده است كه درجه حرارت بدن مرغ كرچ كه در روي تخم مرغ مي خوابد زيادتر از مرغ غير كرچ است.

در هنگام كرچي اين مطلب را به خوبي مي توان در روي مرغ آزمايشي كرد چنانچه مرغ كرچ را لمس نمايند مشاهده مي شود كه پرهاي ناحيه همچنين خود سينه به طور محسوسي گرم است. تفاوت درجه حرارت بالا و پايين تخم مرغ در ماشين هاي جوجه كشي كمتر از زير مادر است و در حدود 4 درجه فارنهايت مي باشد.

طبق آزمايشاتي كه در ايستگاه تحقيقاتي پردو آمريكا صورت گرفته است حرارت در دستگاه جوجه كشي چنانچه مخزن جيوه ميزان الحراره در فاصله 5 سانتي متري بالاي سيني تخم مرغ ها قرار داشته باشد بايد در حدود 101 درجه فارنهايت يا 5/388 درجه سانتي گراد باشد در اين صورت نتيجه جوجه كشي بسيار رضايت بخش است ولي چنانچه حرارت از 100 درجه فارنهايت يا 38 درجه سانتي گراد كمتر و يا از 103 درجه فارنهايت معادل 5/39 درجه سانتي گراد بيشتر باشد مرگ و مير جنين به طور محسوسي افزايش مي يابد.

طبق نظريه مركز ملي تحقيقات كشاوزري امريكا اگر رطوبت ماشين 60درصد و جريان هوا 12 سانتي متر مكعب در دقيقه و غلظت اكسيژن 21 درصد و اكسيد دو كربن كمتر از 5/0 درصد باشد. در تحت چنين شرايطي بهترين درجه حرارت براي دستگاه جوجه كشي 100 درجه فارنهايت يا در حدود 388 درجه سانتي گراد است.

زياد بودن يا كم بودن درجه حرارت در نتيجه جوجه كشي موثر واقع مي شود و آن را كاهش مي دهد.

چنانچه حدود اين تغييرات حرارتي جزئي باشد ممكن است در طول مدت جوجه كشي تغييراتي ايجاد كند. اين تغييرات بين 20-25 روز است.

حرارت كمتر از حد معمول سبب مي شود كه جوجه ها به كندي از تخم مرغ خارج شوند و در نتيجه سبب طولاني شدن مدت جوجه كشي مي شود. حرارت زياد تر از حد معمول سبب كوتاه شدن دوره جوجه كشي مي گردد. ولي اگر حدود تغييرات حرارتي زياد باشد سبب مرگ و مير جنين مي گردد.

اگر ماشين از نظر حرارت در وضع مناسبي باشد تمام جوجه ها بايستي در روز 21 از تخم مرغ بيرون آمده باشند و در پايان روز بيست و يكم جوجه كشي خاتمه يابد. از اين رو طول مدت جوجه كشي راهنماي خوبي از نظر كنترل حرارت ماشين بشمار مي رود.

حرارت در تمام مدل ها و انواع دستگاه جوجه كشي يكنواخت نيست بلكه بسته به سيستم و توصيه كارخانه سازنده اغلب حرارت ماشين هاي مختلف با هم كمي اختلاف دارد.

چگونگي تهويه در تغييرات حرارتي ماشين نقش مهمي به عهده دارد. در ماشين هاي جوجه كشي كوچك و ساده حرارت در هفته اول 100 درجه فارنهايت يا 38 درجه سانتي گراد و در هفته دوم 102 درجه فارنهايت يا در حدود 39 درجه سانتي گراد و در هفته سوم 103 درجه فارنهايت يا 5/39 درجه سانتي گراد مي باشد.

در ماشين هاي بزرگ كه چندين طبقه سيني در آن چيده مي شود و داراي دستگاه هاي تهويه خودكار مي باشند معمولاً حرارت تا روز هجدهم در حدود 99-100 درجه فارنهايت يا 5/37- 38 درجه سانتي گراد مي باشد.

از روز هجدهم به بعد بايد حرارت را كمتر و رطوبت ماشين را زيادتر نمود. به همين دليل براي كنترل دقيق حرارت تخم مرغ ها را تا روز هجدهم در يك قسمت به نام انكوباتور و از روز هجدهم به بعد در قسمت ديگر به نام هچر نگهداري مي كنند در اين قسمت حرارت كمتر، رطوبت و تهيه بيشتر از قسمت اول است.

در ماشين هاي جوجه كشي بايد حرارت را در طي مدت جوجه كشي يكنواخت و دور از نوسان نگاه داشت اين عمل به وسيله دستگاه هاي تنظيم انجام مي گيرد كه حرارت ماشين را در تمام مدت جوجه كشي در ميزان مطلوب نگاه مي دارد. اصول دستگاه هاي تنظيم در ماشين هاي كوچك براساس انقباض و انبساط كپسول هاي اتر يا ترموستات هاي خودكار استوار شده است.

كپسول هاي حاوي اتر معمولاً در اثر حرارت منبسط و در برودت منقبض مي گردند در داخل ماشين هاي جوجه كشي ساده كپسول اتر نصب شده است. در روي جدار فوقاني اين كپسول ها ميله اي قرار گرفته است كه از ديواره فوقاني ماشين خارج مي شود. اين ميله به اهرمي وصل شده كه به سرپوشي منتهي مي شود كه در روي منبع توليد حرارت قرار مي گيرد.

وقتي كه حرارت ماشين به حد مطلوب رسيد به وسيله پيچ هاي ميزان به كپسول اتر فشار مي آورند به طوري كه سرپوش مماس به دريچه روي منبع توليد حرارت گردد. در اين صورت چنانچه حرارت داخلي ماشين از حد مطلوب بيشتر شد در روي كپسول اتر اثر مي گذارد و ان را متسع مي كند در نتيجه به ميله و اهرم فشار وارد مي آيد و سرپوش از روي دريچه بلند مي شود و حرارت اضافي خارج مي گردد. در هنگامي كه درجه حرارت كمتر از حد مطلوب باشد بالعكس كپسول اتر منقبض شده و سرپوش دريچه را كاملاً مي بندد و مانع از سرد شدن داخل ماشين مي گردد.

در ماشين هاي جوجه كشي بزرگ و برقي دستگاه هاي تنظيم كننده حرارتي سبب قطع و وصل جريان برق مي شود در تيجه حرارت را هميشه در ميزان معيني نگاه مي دارد.

در بعضي انواع ماشين هاي جوجه كشي ترمواستات هايي در دستگاه هاي تنظيم قرار گرفته است كه حرارت محوطه داخلي ماشين را كنترل مي كند. اگر بر اثر بعضي عوامل، دستگاه توليد حرارت ماشين از كار بيفتد و جريان حرارتي به داخل ماشين قطع گردد.

دستگاه هاي تنظيم فوراً به كار مي افتد و رابطه ماشين را با خارج قطع مي نمايد. در نتيجه براي مدتي حرارت ماشين در ميزان مطلوب باقي مي ماند و مانع از تلف شدن سريع جنين مي گردد. براي گرم كردن ماشين جوجه كشي از منابع مختلف توليد حرارت استفاده مي شود.

متداولترين آنها نفت و گاز و برق است كه هر كدام داراي مزايا و معايبي است. امروزه ماشين هاي كوچك جوجه كشي كه در روستا ها  به كار مي رود نفتي و ماشين هاي بزرگ برقي مي باشند.

از نظر چگونگي گرم كردن محوطه داخلي ماشين هاي جوجه كشي به سه دسته تقسيم مي شوند:

1-      آنهايي كه به وسيله هواي گرم حرارت لازم را به دست مي آورند.

2-      آنهايي كه به وسيله فرستادن آب گرم به داخل ماشين گرم مي شوند.

3-      بالاخره دسته اي كه به وسيله قرار دان مقاومت هاي الكتريكي در ماشين گرم مي شوند

منبع : كتاب اصول پرورش طيور ( تاليف مراد علي زهري )

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     مقايسه دستگاه جوجه كشي ستر و دستگاه جوجه كشي هچر

 

اين دو دستگاه از نظر ظاهري كانلا مشابه يك ديگر هستند به گونه اي كه هر دو داراي يك عايق كارا نسبت به فضاي بيرون دستگاه جوجه كشي ، فن ، رطوبت ساز ، گرماساز هستند تنها تفاوت اساسي و كلي دستگاه جوجه كشي ستر و دستگاه جوجه كشي هچر بيشتر در آن چيزي است كه درون آن ها است مثل فن ها و مكنده ها و رطوبت سازها و پنكه هاي گردش هوا در دستگاه هاي جديد با استفاده از فن آوري ها جديد امكان ستر و هچر همزمان در يك دستگاه بوجود آمده است.

در مورد اين دستگاه ها دقت شود تا عايق بين دو ورق آن ها از نوع مرغوب و با ضريب رسانش مناسب انتخاب شوند مثلا يك يونوليت با قطر 10 سانتي متر مي تواند اين عمل را به خوبي انجام دهد نكته مهم ديگر اين كه سعي شود تا از يك دستگاه رطوبت ساز سرد و در نزديكي فن دستگاه جوجه كشي استفاده شود

جهت تامين رطوبت دستگاه مي توان از اسپري تحت فشار استفاده كرد زيرا آب را به اندازه ذرات بخار خرد و پودر مي كند و نزديك فن به گونه اي نصب مي شود تا به همراه گردش هوا بتواند اين رطوبت را نيز منتشر كند . البته غير از اين روش مي توان از روش تركيبي پدكولينگ نيز استفاده نمود به گونه اي كه دقيقا يك كولر آبي بدون بدنه را درون ماشين جوجه كشي طراحي نمود با همان پوشال همان پمپ و همان كفي براي ايجاد حرارت نيز مي توان از انواع لوازم الكتريكي و گردش آب گرم استفاده كرد ولي به لحاظ يكنواختي بهتر است تا از گردش هواي گرم استفاده شود . در مورد درب دستگاه جوجه كشي ستر و دستگاه جوجه كشي هچر نيز مي توان گفت در صورت اين كه نياز مبرم به سركشي به درون دستگاه احساس شد بهتر است تا جنس درب ها از شيشه دوجداره تهيه شوند تا از اتلاف انرژي و تبادل دماي بيرون دستگاه با دماي داخلي جلوگيري شود.

سنسورهاي دستگاه جوجه كشي

 دستگاه هاي جوجه كشي داراي يكسري حسگر يا سنسورهايي مي باشند كه ميزان دقت آن ها با يك ديگر متفاوت است . اين سنسور ها شامل رطوبت سنج ، دما سنج و حسگر مهم ديگري كه معمولا نسبت به آن بي توجهي مي شود سنسور اكسيژن و دي اكسيد كربن است كه البته اين نوع حسگرها گران قيمت ولي موثر هستند از جمله ساير اين تجهيزات صفحه ديجيتال خارج دستگاه است كه با مشاهده آن مي توان متوجه فعال يا عدم فعال بودن تجهيزات ذكر شده درون دستگاه شد علاوه بر آن مي توان از طريق سيستم كنترل ميزان خاصيت تجهيزات دستگاه جوجه كشي نيز مورد بررسي قرار گيرد براي مثال سيستم كنترل ها وظيفه تنظيم دور فن ها با توجه به وضعيت دما و رطوبت محيط را برعهده دارند.

بهتر است كه سنسورها به سخت افزارهاي رايانه اي متصل باشند تا از بابت كنترل دائمي و دقيق آن ها اطمينان حاصل نماييم . علاوه بر تمام اين گفته ها برخي دستگاه ها يكسري لوازم جانبي ديگر نيز مثل كرك جمع كن كه كرك جوجه ها را جمع آوري مي كند دارا هستند كه تمام اين لوازم جانبي و لوازم اصلي بهتر است تا قابليت جداشدن داشته باشند تا بتوان در مواقع لزوم آن ها را برداشت و شستشو ، تعميرات يا سرويس دستگاه جوجه كشي را آسان تر نمود .

قطعه اي مهم در دستگاه ستر

مهمترين وسيله اي كه در دستگاه ستر بكاربرده مي شود الكتروموتوري با قابليت تنظيم سرعت هاي مختلف جهت حركت راك و شانه هاي دستگاه جوجه كشي است كه اين عمل همانند حركت دادن تخم ها توسط مرغ مادر سبب جلوگيري از چسبندگي زرده به پوسته تخم حين فرايند جوجه كشي مي شود .

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     تأثير دماي دستگاه جوجه كشي روي تراكم پر جوجه هاي گوشتي

 

پوشش پر طيور در تنظيمات دماي بدن، محافظت پوست در برابر آسيب ها و زخم هاي وارده از ساير طيور و محيط نقش بسزايي دارد. تحقيقات انجام شده نشان داده برنامه هاي خوراك طيور مادر بر روي رشد غشاء پوستي جوجه هاي گوشتي تأثيرگذار است. 
در آزمايشات به عمل آمده توسط دانشگاه NC امريكا، به منظور بررسي تأثير احتمالي محدوديت هاي جيرۀ غذايي مرغ مادر و دماي جوجه كشي بر روي تراكم پر جوجه هاي 22 روزه، تعداد فوليكول هاي پر شمرده شد .
گروهي از مرغ هاي مادر Cobb500 به دو گروه با برنامۀ جيرۀ خوراك متفاوت تقسيم شدند : 1- گروهي كه هر روز بطور مرتب خوراك دريافت مي كردند و 2- گروهي كه منظم دريافت خوراك نداشتند. تخم مرغ هاي هر گروه جمع آوري شد و به طور تصادفي (random) در دستگاههاي جوجه كشي با دماهاي متفاوت تقسيم شدند : 1- در دماي استاندارد براي جوجه كشي (1 / 38 درجه سانتيگراد) و 2- كاهش دما در مراحل اوليه و افزايش دما در مراحل آخر.
در نهايت تعداد فوليكول پرهاي جوجه هاي مرغ هاي مادر كه دريافت خوراكشان نامنظم بود در شرايطي كه در دستگاههاي جوجه كشي با كاهش دما در ابتدا و افزايش دما در مراحل آخر بودند بيشتر بود. هيچ تأثير خاصي از جوجه كشي بر روي جوجه هايي كه خوراك مرتب داشتند ديده نشد. 
تعداد فوليكول پرهاي سينۀ جوجه هايي كه در شرايط استاندارد دماي جوجه كشي بودند بيشتر از جوجه هايي كه در دستگاه جوجه كشي با كاهش  دما در ابتدا و افزايش دما در مراحل آخر بودند. 

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     بهترين دماي پيشنهادي دستگاه جوجه كشي براي تخم طوطي سانان و شترمرغ ها چقدر است ؟

 

تنظيم صحيح درجه حرارت دستگاه جوجه كشي يك اصل حياتي است . ميزان دما بخصوص در ابتداي دوره جوجه كشي بسيار مهم و حياتي مي باشد . در اين دوره زماني ، افزايش دماي انكوباسيون حتي در حدود يك درجه سلسيوس ( 8/1 درجه فارنهايت ) ، مي تواند سبب مرگ جنين شود . بايستي توجه داشت كه افزايش دما در دوره انكوباسيون حتي كمتر از يك درجه سلسيوس ، هر چه بيشتر بطول انجامد ، مي توان انتظار داشت اثرات زيان بار بسيار بيشتري را بر جنين ها داشته باشد .جنين هايي كه در چنين حالتي زنده مي مانند ، پس از تولد كوچك و ضعيف بوده و كيسه زرده آن ها به محوطه بطني وارد نمي شود . بالا بودن ناچيز ميزان دماي انكوباسيون در جنين هايي كه زنده مانده و هچ شده اند ، مي توان منجر به افزايش ميزان ناهنجاريي هايي از قبيل گردن كج و خميده ، پنجه هاي پيچ خورده و منقار متقاطع و قيچي شكل گردد .

پاين تر بودن دماي انكوباسيون نسبت به ميزان توصيه شده ، مي تواند سبب مرگ درون پوسته و يا تولد جوجه هاي ضعيفي شود كه به علت داشتن يك كيسه زرده بزرگ ، شكمي نرم و وارفته داشته و بزرگ تر از اندازه طبيعي هستند . كاهش دماي دوره انكوباسيون حتي به ميزان بسيار ناچيز ، ميتواند سبب تاخير در زمان هچ شدن جوجه ها به ميزان يك روز و يا بيشتر گردد . طي روزهاي پاياني دوره انكوباسيون ، تغييرات جزئي دما ( كم تر از نيم درجه سلسيوس ) دراي تاثير كم تري برجنين بوده ، زيرا توانمندي هاي تنظيم دماي بدن جنين ارتقاء يافته و مي تواند بر تغييرات ناچيز دما ، فائق آيد . تنها اثر تغييرات دما در اين مرحله انكوباسيون ، جلو افتادن و يا تاخير در تاريخ هچ شدن تخم ها و خروج جوجه ها است .

تخم شترمرغ در محدوده دمايي 4/36 – 36 درجه سلسيوس ( 5/97 – 8/96 درجه فارنهايت ) ، طوطي هاي كوكاتو و ماكائو در محدوده دمايي 37 – 8/36 درجه سلسيوس ( 6/98 – 2/98 درجه فارنهايت ) ، پرنده گالاه  ( Galah ) و پاراكيت استراليايي در محدوده دمايي 1/37 – 37 درجه سلسيوس ( 8/98 – 6/98 درجه فارنهايت ) انكوبه مي شوند .

براساس يك قاعده و دستور كلي ، تخم هاي كوچك در دماي 37 درجه سلسيوس ( 6/98 درجه فارنهايت ) و تخم هاي بزرگتر در محدوده دمايي 8/36 – 5/36 درجه سلسيوس ( 2/98 – 7/97 درجه فارنهايت ) انكوبه مي گردند .

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     4 روش گردش هوا در دستگاه هاي جوجه كشي

 

هدف از گردش هوا در دستگاه جوجه كشي تركيب يك نواخت اكسيژن، حرارت و رطوبت و عمل تهويه صحيح مي باشد. به عمل گردش هوا به اصطلاح سير كوله هوا يا سيركوليشن گفته مي شود. سيركوليشن در دستگاه هاي جوجه كشي معمولا به  روش رايج مي باشد كه به ترتيب اهميت و كيفيت عبارتند از سير كوله عمودي، سير كوله دوراني، سير كوله افقي و سير كوله ساكن(ايستايي).

عمودي : VertiCal circolasion

 گردش هواي عمودي

رايج ترين و پرطرفدارترين روش براي گردش هوا در ماشين هاي جوجه كشي صنعتي و غير صنعتي در دنيا مي باشد.در اين روش فن ها در پايين يا بالاي كانال هوايي قرار گرفته و پس از عبور هوا از مقابل منبع حرارتي آن را به سمت منبع تهويه رطوبت هدايت نموده و سپس با عبور از لا به لاي رك ها دوباره به سمت فن برمي گردد. مهمترين ويژگي اين روش انجام عمل اكسيژن گيري خودكار توسط فن هاي سيركوله مي باشد و خروج گازهاي آلوده از دمپرهاي سقفي دستگاه مي باشد. براي مثال مي توان از كمپاني جيمزوي كانادا (Jamesway) نام برد كه دستگاه جوجه كشي عمودي (گردش هواي عمودي) توليد مي كند.

دوراني : 

گردش هواي دوراني

در سيستم هاي گردش هواي دوراني فن ها با پروانه هاي بزرگ رو به روي راك ها قرا گرفته و هوا را مستقيم به لا به لاي تخم ها پرتاب مي كند و سپس از كناره ها به صورت عرضي و عمودي هوا به سمت فن باز مي گردد در اين روش هواي تازه از دمپرهاي سقفي وارد شده و از كانال هاي خروجي سقفي گازهاي آلوده خارج مي شوند. براي نمونه شركت پيترسايم بلژيك (petersime) سالهاست از اين روش هوادهي در دستگاه هاي جوجه كشي دوراني استفاده مي كند.

گردش افقي : 

در دستگاه جوجه كشي افقي هوا به صورت عرضي  به دور راك ها در جريان است و عمل گرم كردن هوا پشت فن ها انجام مي شود.اين روش بيشتر در دستگاه هاي چيني رايج است از عمده ترين مشكلات اين روش عدم تهويه اصولي و خفگي جوجه ها در زمان هچ مي باشد.

گردش هواي افقي

هواي ساكن (ايستايي) :

اين سبك معمولا در ماشين هاي جوجه كشي كوچك با ظرفيت كمتر از 50 عدد استفاده مي شود.و در دستگاه هاي جوجه كشي صنعتي كاربردي ندارد.عمل گردش هوا در اين دستگاه ها وجود ندارد و يا به طور جزئي با فن هاي كوچك انجام مي گيرد.

گردش هواي ساكن

 

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     آشنايي با اجزاي كلي دستگاه جوجه كشي

 

به هر دستگاهي كه بتوان با استفاده از آن ، كليه ي عوامل رشد جنين شامل ( حرارت ، رطوبت ، تهويه و چرخش ) را فراهم آورد و به جوجه كشي اقدام كرد ، دستگاه جوجه كشي گفته مي شود . در ساختمان دستگاه هاي جوجه كشي ( با هر ظرفيت ) موارد زير حايز اهميت بسيار است :

1 . دستگاه تنظيم حرارت .

2 . دستگاه تنظيم رطوبت .

3 . دستگاه تهويه .

4 . نحوه ي چرخاندن تخم مرغ ها .

ممكن است حرارت در دستگاه جوجه كشي با برق ، گاز و نفت تامين شود . فضاي داخل دستگاه را مي توان به روش هاي زير گرم كرد :

1 . جريان هواي گرم در داخل لوله هاي دستگاه .

2 . جريان آب گرم در داخل لوله هاي دستگاه .

3 . قرار دادن مقاومت هاي الكتريكي در داخل دستگاه .

جنين براي رشد خود به حرارت خاصي نياز دارد كه در تمام دستگاه ها يكسان است . در حالت طبيعي ، جنين اين حرارت را از بدن مرغ كرچ مي گيرد . حرارت دستگاه جوجه كشي در 18 روز اول 37.5 درجه ي سانتي گراد و در سه روز آخر 36.5 درجه است . در دستگاه هاي كوچك ، حرارت را يك درجه بيشتر در نظر مي گيرند . در اين دستگاه ها ، رطوبت از طريق قرار دادن ظرف آب در زير تخم مرغ ها و در دستگاه هاي متوسط و در دستگاه هاي بزرگ از طريق دستگاه بخور تامين مي شود ( در حالت طبيعي رطوبت از بستر تامين مي گردد ) .

جنين براي رشد خود به اكسيژن نياز دارد . بنابراين هواي داخل دستگاه بايد به اندزه اي باشد كه نياز جنين را بر طرف كند . معمولا هواي داخل دستگاه جوجه كشي بايد داراي 21 درصد اكيسژن باشد . هر چه از اين نسبت كاسته شود ، بازده جوجه كشي پايين مي آيد . اگر  CO2 دستگاه بيش از يك درصد شود ، تلفات افزايش مي يابد و اگر ميزان آن به 5 درصد برسد ، همه ي جنين ها تلف مي شوند .

در دستگاه هاي كوچك ، تهويه از طريق باز و بسته كردن دريچه ها انجام مي پذيرد ؛ ولي در دستگاه هاي بزرگ ، اين كار با نصب هواكش در داخل دستگاه انجام مي شود . قدرت هواكش به ظرفيت دستگاه بستگي دارد .

در صورتي كه تخم مرغ در داخل دستگاه ثابت باشد ، زرده و نطفه به طرف بالا صعود مي كنند ( زيرا از سفيده سبك ترند ) و به پوسته مي چسبند . در اين صورت ، جنين رشد طبيعي نخواهد داشت . در حالت طبيعي ، عمل چرخش با سينه و منقار مرغ صورت مي پذيرد . عمل چرخش در دستگاه جوجه كشي به صورت خودكار انجام مي شود .

به طور كلي ، دستگاه هاي بزرگ جوجه كشي داراي دو قسمت انكوباتور ( ستر ) و هچر ( ماشين تفريخ ) هستند . با گذشت زمان ، انكوباتورهاي پيشرفته تر و اختصاصي تري ساخته شده اند كه تجهيزات و امكانات ويژه اي شامل موارد زير دارند :

براي ساختمان محفظه ي ستر از مواد سبك تري استفاده مي شود . انكوباتورها كف ندارند و راحت تر تميز مي شوند .

دستگاه هچري و ستر ي جدا از هم ساخته مي شوند . ميزا ن رطويت ان ها دقيقا قابل تنظيم است و دستگاه هاي خنك كننده بهتر ي دارند .

پنكه هاي الكتريكي با سرعت زياد خود باعث انتشار يك نواخت دما و رطوبت در ستر و هچر مي گردند .

چرخش خودكار است و سيني ها را مي توان تحت هر زاويه اي مستقر كرد .

افشانك هايي براي ايجاد رطوبت تعبيه شده اند كه آب را با فشار مي پاشند . آب پودر شده رطوبت مناسبي ايجاد مي كند .

اطلاعات مربوط به دستگاه ها از طريق سامانه هاي الكترونيك به اتاق كنترل انتقال داده مي شود و بدين ترتيب كنترل سترها و هچرها با دقت بيشتر امكان پذير مي گردد .

داشتن وسايل خوب جوجه كشي باعث افزايش بازدهي جوجه كشي خواهد شد ؛ چون نه تنها قابليت جوجه آوري بهبود مي يابد ، بلكه نيروي كارگري كمتري مورد نياز است . مقدار امكانات تامين شده ثابت نيست و تحت عواملي چون اندازه ي هچر ، تعداد هچ ، نژاد جوجه و ديگر خدمات احتمالي كه در كارخانه انجام مي شود ( تعيين جنسيت ، نوك چيني ، قطع تاج و انگشتان ، مايه كوبي و . . . ) قرار دارد .

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     دستگاه جوجه كشي و ضرورت استفاده از تكنولوژي جديد

 

با توجه به نياز روز مره مردم به توليد محصولات كشاورزي و پروتئين در واحد هاي روستايي، خانگي و توليد محصولات اُرگانيك در سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نياز بازار به دستگاه جوجه كشي در سال هاي گذشته، روندي فزوني داشته است. همين نياز موجب شده تا كارگاه هاي زيادي اقدام به توليد دستگاه جوجه كشي فاقد تكنولوژي روز و باكيفيت پايين يا متوسط به صورت زيرپله اي و غير استاندارد داشته باشند، كه گاهاً به علت نداشتن خدمات مناسب و راندمان پايين در توليد موجب زيان سرمايه گذاران گرديده است. همچنين توليد ماشين جوجه كشي غيرحرفه  اي به علت هزينه بالاي توليد به خاطر توليد در مقياس كم موجب افزايش هزينه توليد شده و قيمت تمام شده بالاتري نسبت به كالاي توليد شده اصلي توسط كارخانجات معتبر را دارند.

با توجه به اهميت توليد محصولات خانگي در ايجاد فضاي كسب و كار سالم در كشور و اجراي صحيح سياست هاي اقتصاد مقاومتي لازم است تا توجه بيشتري به توليد ماشين هاي جوجه كشي خانگي با تكنولوژي روز و كار آمد شود و حتي استاندارد هايي از سوي سازمان هاي زيربط تدوين شود. امروز شاهد آن هستيم كه با باز شدن درب هاي كشور به روي تجار اروپايي دستگاه هاي مشابه زيادي در حال ورود به بازار است كه متاسفانه هيچ كدام مجهز به تكنولوژي روز اروپا نيستند و فقط عنوان اروپايي را با خود يدك ميكشند و موجب شده تا خريداران با صرف هزينه زياد بابت برند و كشور سازنده دچار زيان شوند.

كارآفرينان محترم و علاقه مندان به جوجه كشي توجه داشته باشند كه استفاده از دستگاه هاي  با تكنولوژي بالا و داراي خدمات پس از فروش سراسري و گسترده ريسك سرمايه گذاري آنها را پايين آورده و موجب بهره وري بالا مي گردد كه در انتها سود بيشتري را نصيب سرمايه گذار خواهد كرد. خوشبختانه استفاده از تكنولوژي روز در،كنترل كننده ها، هشدار دهنده ها و مكانيك دستگاه جوجه كشي، در ساليان گذشته همواره مورد توجه گروه توليدي بلدرچين دماوند به عنوان سازنده برتر دستگاه جوجه كشي ايراني بوده و با رونمايي از دستگاه هاي مجهز به سيستم هدايت پذيري و اعلام هشدار از طريق جي اس ام دستگاه جوجه كشي و نرم افزار اندرويدي سعي در ارتقاي تكنولوژي دستگاه ها داشته و موجب رضايت مشتريان را فراهم آورده است.

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     هفت موقعيت خطرناك جنين در تخم با خروج از دستگاه جوجه كشي

 

حالت اول : در اين حالت ، سر جنين بين پاها قرار دارد . اگر چه اين وضعيت در ابتداي دوره جوجه كشي طبيعي است ، اما در مقطع پاياني دوره جوجه كشي ، جنين سر خود را بالا آورده و آن را در زير بال راست قرار مي دهد . اين نوع حالت قرارگيري غيرطبيعي جنين هميشه كشنده است . اين حالت با بالا بودن دماي دستگاه جوجه كشي بيش از ميزان طبيعي در ارتباط است .

حالت دوم : در اين حالت ، سر جنين در محل انتهاي كوچك تخم قرار گرفته است . اين وضعيت در پنجاه درصد موارد كشنده است . كمك به جنين ها در زمان خروج از تخم ، ميزان جوجه در آوري را افزايش مي دهد .

حالت سوم : در اين حالت ، جنين سر خود را به جاي بال راست ، در زير بال چپ قرار داده است . قرار گرفتن جنين در چنين حالتي تقريبا هميشه مرگ آور بوده و اين حالت با سوء تغذيه در مرغان مادر در ارتباط است . دماي بالاي دستگاه جوجه كشي يا چرخش نامناسب تخم ها در طي دوره جوجه كشي نيز در ايجاد اين حالت نقش دارند .

حالت چهارم :  در اين حالت ، بدن جنين در حول محور طولي تخم مي چرخد و در نتيجه سر جنين از اتاقك هوايي تخم دور شده و در ناحيه جانبي تخم قرار مي گيرد . چون نوك جوجه از اتاقك هوايي تخم دور است لذا مرحله انتقال به شكل تنفسي ريوي انجام نشده و در صورت عدم كمك به جوجه براي خارج شدن از تخم ، قرار گرفتن در اين حالت اغلب كشنده است .

حالت پنجم :  اين حالت زماني روي مي دهد كه پاها در بالاي سر قرار گرفته اند . به علت قرار گرفتن جنين در چنين حالتي ، پاها امكان لگد زدن (Kick) به محل مناسبي از پوسته تخم را نداشته و در نتيجه جوجه ، بدون قدرت پاها ، توانايي شكستن پوسته و خروج از تخم را نخواهد داشت . در اين حالت نيز بدون كمك خارجي ، قرارگيري غيرطبيعي جنين منجر به مرگ آن مي شود .

حالت ششم : در اين حالت ، سر جنين به جاي قرار گرفتن زير بال راست ، روي آن قرار دارد ، اين شكل قرارگيري جنين هر چند غيرطبيعي بوده و با مشكل همراه است ، اما امكان تفريخ و خروج جوجه از تخم وجود دارد .

حالت هفتم : اين حالت زماني روي ميدهد كه جنين كوچك بوده و يا شكل تخم كروي باشد . در چنين حالتي جنين برخلاف جهت قرار گيري طبيعي و به صورت عرضي در درون تخم قرار داشته و سر آن مجاور اتاقك هوايي تخم است . قرار گرفتن جنين در چنين حالتي نيز اغلب مرگ آور است .

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     مقايسه جوجه كشي طبيعي با دستگاه جوجه كشي

 

در جوجه كشي طبيعي آيا مرغ عمليات خوابيدن روي تخم ها را بهتر از دستگاه جوجه كشي انجام مي دهد؟ 

جواب منفي است. جوجه كشي طبيعي بارها و بارها نتايج ضعيفي به ما داده و مي‌دهد درحالي كه دستگاه جوجه كشي به شرط رعايت شرايط  محيطي و بهداشتي در آن به مراتب بهتر از مرغ كرچ عمل مي‌كند. مرغ كرچ از جمله مخلوقات آميخته با بي نظمي و غيرقابل پيش بيني كره زمين است كه به روش هاي مختلف ما را دچار نوميدي ميكند. اين موضوع در مورد پرورش جوجه ها صدق نمي‌كند زيرا پرورش طبيعي آنها توسط مرغ كرچ به مراتب راحت تر و دقيق تر از روش مصنوعي و دستي انجام مي شود. 

جوجه كشي و پرورش طبيعي جوجه ها مزاياي زير را دارد :

الف - «مواظبت مادر از تخم و جوجه ها». مرغ به خوابيدن روي تخم ها و چرخاندن آن ها مبادرت كرده و در مورد مقرر جوجه ها متولد مي شوند بدون اين كه نياز چنداني و درگيري ما باشد. بهتر است از مرغ‌هاي با طبيعت عصباني و بي قرار استفاده نشود ولواين كه تيپ جنگي مناسبي داشته باشند. طبيعت قوي و متوازن مرغ ها نشانه آن است كه جوجه ها را با اطمينان بيشتر و ريسك كمتري مورد هدايت و حمايت قرار مي دهند و از طريق سيگنال هاي صدايي و به دلايل واهي درمعرض هشدارهاي  بي مورد قرار نداده و خانواده را دچار اضطراب نمي‌كنند.

ب - در فضاي بيرون مادر به جوجه ها آموزش مي‌دهد چه غذايي براي آن ها مفيد است.

ج - در زمان نزديك شدن خطر،مادر جوجه ها را آگاه مي كند و از آنها حفاظت مي‌كند.

د - در زمان درگيري بين جوجه ها، واسطه مي شود.

ح - رسيدگي و مراقبت جوجه ها به قدري است كه اغلب جوجه خروس ها از همان ابتدا ويژگي‌هاي برجسته و شايستگي فيزيكي خود را نشان مي دهند.

و - نيازي به خريد مادر مصنوعي،اينكوباتور،جعبه پرورش اوليه،هيتر و امثال آن نيست.

معايب جوجه كشي و پرورش طبيعي نيز به شرح زير است :

الف - تعداد جوجه كمتري به ازاي هر مرغ توليد خواهد شد زيرا مرغ درگير پرورش جوجه مي شود و براي مدتي از تخم مي رود.

ب - مرغ هاي جوان و نابلد موجب تلف شدن جوجه خود مي شوند.

ج - تنها زماني مرغ وارد فعاليت توليد مثلي مي شود كه ابتدا كرچ شود.

د - درصد جوجه درآوري كم تر از روش جوجه كشي مصنوعي(البته در شرايط ايده آل) است.

 

مرغ كرچ

 

 به هر حال در صورت تمايل به جوجه كشي طبيعي و استفاده از مرغ كرچ،شب هنگام تخم هاي بارور جمع‌آوري شده را زير وي قرار مي دهيم.به اين منظور به آرامي از جايش بلند كرده و محكم نگه داشته و تخم ها را در آشيانه وي مي ‌گذاريم و سپس به آرامي مرغ را روي آن ها قرار مي دهيم. چنان چه مرغ كه خصوصيات كرچي را نشان مي دهد از روي تخم بلند شود دوباره روي آن ها باز مي گردد. بايد توجه داشت كه هيچ گاه در حالي كه مرغ ديگري در آشيانه است،تخم ها را زير مرغ كرچ نگذاريم. مرغ به مدت ۲۱ روز روي تخم ها مي خوابد و سپس تا استقلال كامل جوجه ها از آن ها مواظبت مي‌كند. جوجه هاي بدست آمده از جوجه كشي طبيعي تحت نظارت مادر،بزرگ مي شوند. اين مرغ ها ابتدا نياز جوجه ها و سپس نياز خود را برآورده مي كنند و حتي اگر كاملاً گرسنه باشند وقتي غذا بيابند ابتدا جوجه ها را سير مي كنند. مواظبت و حمايت از آن ها نيز همين منطق را دارد. هيچ تهديدي و اندازاي بزرگ نيست كه او جوجه‌هايش را رها كند.

اغلب پرورش دهندگان باتجربه،مرغ و خروس هاي مولد(با سابقه و شجره مشخص) خود را به صورت مجزا از ديگران در قفس هاي توليد مثل انفرادي جفت مي كنند واز تخم‌هاي شناسنامه ‌دارآن ها مواظبت كرده به دقت آن ها را نشانه گذاري مي‌كنند و آن ها را با دستكش نخي برداشته و با مداد،اطلاعات توليد مثلي و تاريخ گذاشته شدن آنها را يادداشت كرده و در محل مناسبي انبار مي كنند و به موقع زير مرغ كرچ(مادر يا حمال)مناسب مي خوابانند.

نژاد لاري

خروس لاري 

لازم به ذكر است كه مرغ نژادهاي جنگي در مقايسه با مرغ و خروس معمولي غريزه توليد مثلي بيشتري دارد. بهتر است در ابتداي فصل توليد مثل وارد فرايند توليد مثل شوند و قبل از آن غذاهاي حاوي ويتامين و مواد معدني و پروتئين مناسب به آن ها داده شود و در زمان مناسب در معرض عمليات كرم كشي  قرار گيرند تا در دوره خوابيدن روي تخم ها راحت بوده به آلودگي در آشيانه آن ها وجود نداشته باشد. آشيانه مرغ (جعبه پلاستيكي،سبد ميوه يا نظير آن) در محلي خلوت و بدون مزاحمت قرار گرفته و كف آن مقداري خاك اره يا پوشال مناسب ريخته مي شود و پس از تولد جوجه ها يك طرف جعبه برداشته مي شود تا جوجه ها امكان رفت و آمد داشته باشند. در صورتي كه زمان دقيق گذاشته شدن تخم هاي بارور بلافاصله يادداشت شود مي توان تاريخ دقيق تولد جوجه ها را محاسبه كرد.سويه هاي  مختلف تعداد روز و ساعات متفاوتي دارند. مرغ ها بلافاصله بعد از گذاشتن تخم، آن را با صداي بلند قدقد خود اعلام مي كنند در حالي كه پرهايشان را باد انداخته اند.

مديريت توليد مثل

 يك روش مناسب مديريت توليد مثل مرغ هاي مناسب كه قبلاً داراي جوجه خروس هاي خوبي بوده اند اين است كه بلافاصله پس از گذاشته شدن تخم، آن ها را برچسب زده و تا لحظه موعود در محل مناسب ذخيره كنيم و موقتا تخم هاي بي كيفيت زير او بگذاريم و دائم مراقب كرچي او باشيم. در صورتي كه مرغ تمامي لحظات روزانه را در آشيانه بماند نشانه كرچي او است. بعد از دو روز مي توان او را به آشيانه اي كه مخصوصا براي او فراهم شده انتقال داد. در محل جديد دو روز ديگر نيز روي تخم هاي بي كيفيت مي خوابد.در صورت بي تجربگي و عدم امنيت مرغ ها در اين روز ها، آسيب جدي به تخم ها وارد مي شود. زماني كه مرغ  با ثبات كافي روي تخم هاخوابيد، يك روز پس از غروب  و در حالي كه هوا تاريك است تخم ها  جايگزين مي شوند و تعدادي تخم بارور و شناسنامه ‌دار تا ( 12عدد) زير آن ها گذاشته مي شود تا مرغ بتواند تمامي آنها را گرم نگه دارد.البته اين تعداد بستگي به اندازه مرغ نيز دارد و هرچه مرغ بزرگ تر باشد تعداد تخم بيشتري را گرم مي كند.

 كجه مرغ كرچ در محلي خلوت،خنك، نسبتا تاريك و آرام و دور از دسترس ديگر مرغ و خروس ها قرار مي گيرد.لازم نيست اين كجه ها بزرگ وگران باشند ولي بايد راحت، ايمن و عاري از كوران هوا باشند. استفاده از قفسي با مساحت ۲ متر مربع با يك پنجره بزرگ و مناسب بدون شيشه ولي نرده دار كه در روزهاي بعد از تولد جوجه ها،آفتاب كافي به درون آن بتابد مناسب است در حالي كه كف آنها از خاك اره درشت پوشيده شود تا مرغ در صورت لزوم حمام خاك كند. خاك اره به تدريج آلوده به فضله مادر شده وجوجه ها پس از تولد، با باكتري هاي طبيعي و مفيد روده مادر تلقيح مي‌شوند و از ورود  باكتري هاي مضر به دستگاه گوارش آنها ممانعت به عمل مي آيد. كجه هاي مرطوب و با جريان هواي تند موجب تلفات جوجه ها مي شود در حالي كه اگر اين دو حالت در آن  نباشد حتي درروزهاي سرد زمستان مي توان مرغ ها را خواباند و جوجه سالم و قوي در آن ها پرورش داد.گاه اوقات يك كجه  مستقل ولي كوچك تر براي مرغ مادر فراهم مي‌كنند تا مرغ بدون اضطراب يا مزاحمت ديگران در آن به خوردن و نوشيدن بپردازد.

مرطوب بودن تخم ها

گاهي اوقات بخصوص در فصول گرم و هواي خشك لازم است وقتي مرغ كرچ براي خوردن و آشاميدن از روي تخم ها بلند مي شود،اندكي آب روي تخم ها اسپري كنيم.تخم ها به ويژه در دو روز آخر بايد مرطوب (نه خيس) باشند تا جوجه ها راحت تر پوست تخم‌ را شكافته و از آن بيرون بيايند.در صورتي كه تخم ها خشك باشند، جوجه درگير پوسته هاي داخلي تخم شده و به راحتي متولد نمي شود و يا قبل از تولد مي ميرد. به هرحال جوجه ها يكي پس از ديگري متولد مي‌شوند.

 در صورتي كه در روزهاي آخر نزديك و تولد جوجه ها،تخم يا جوجه اي زير مرغ بگذاريم، احتمال دارد مرغ كرچ از پذيرفتن آن ها خودداري كرده و يا بلافاصله بعد از تولد آن را  بكشد. مرغ در سه روز آخر صداي جوجه را از درون تخم شنيده و آن را حس مي كند. همچنين مرغ ها شمارش بلد نيستند و عدد را نمي‌شناسند و براي آن ها 7 روز با 17 روز تفاوتي ندارد. بنابراين اگر جوجه يك روزه اي را به صورت دزدكي زير مرغ بگذاريم او را پذيرفته و همراه جوجه هاي خود بزرگ مي‌كند. زمان بندي اين كار حساس است و حتما بايد دزدكي انجام شود.

مرغ كرچ گاه به خوردن پوسته هاي باقي مانده مي پردازد. اين صفت در مرغ هاي مختلف متغير است.گاه اوقات آنها تخم هاي نابارور و مشكل دار و نيز جوجه هاي مريض و مرد را مي خورند و بعيد نيست مثلاً از ميان 10 تخمي كه در لانه گذاشته شده، هيچ اثري از يكي دو تا از آن ها مشاهده نكنيم. گاه مرغ ها از ترس شكارچيان به خوردن جوجه هاي سالم نيز مي پردازند.اين صفت را به سختي مي‌توان مهار كرد و لذا اين گونه مرغ ها به درد جوجه كشي نمي خورند. در روزهاي 20 و 21 بايد مراقبت بيشتري به عمل آيد و اين رفتار در مرغ كرچ كنترل شود.برخي پرورش دهندگان كاري با اين رفتار ندارند و آن را طبيعي مي دانند به ويژه اگر باقي مانده جوجه ها را به شيوه مناسبي بزرگ كنند.

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     راهنماي شناخت و خريد دستگاه جوجه كشي

 

دستگاه جوجه كشي از نظر فني در شاخه انكوباتورها دسته بندي مي شود، انكوباتور وسيله اي است براي رشد دان نمونه هاي زنده، از جمله  سلول ها، ميكروب ها، جنين ها و حتي نوزادان كه با كنترل ميزان رطوبت، دما، اكسيژن، دي اكسيد كربن و ... شرايطي مناسب براي رشد ميكرواورگانسيم هاي زنده فراهم مي كند.

Egg incubator يا ماشين جوجه كشي انكوباتوري است كه با تنظيم و حفظ پارامتر هاي لازم تخم هاي سالم و نطفه دار پرندگان و خزندگان را تبديل به جوجه مي كند. براي خريد و بهره برداري از يك دستگاه جوجه كشي بايد چهار عامل مهم و تاثير گذار را بررسي نماييد تا تجربه يك  جوجه كشي خوب را به ارمغان ببريد.

1-     سيستم كنترل

2-     كابين

3-     قطعات داخلي

4-     پشتيباني فني

 

1-     سيستم كنترل: اصلي ترين بخش دستگاه جوجه كشي سيستم كنترل مركزي آن يا همان مغز هوشمند دستگاه مي باشد. اين بخش مي تواند يك ترموستات ساده مكانيكي باشد تا ترموستات هاي ديجيتال ميكروكنترلرها و يا حتي plc و  pcc ها ، امروزه اكثر دستگاه هاي موجود در بازار را با سيستم كنترل هاي ميكرو كنترلر عرضه مي كند. ميكروكنترلرها علي رقم آنكه قابليت هاي فراواني دارند در صورتي كه به صورت صنعتي و حرفه اي توليد نشده باشند و يا قطعات و آي سي هاي گريد B و C توليد شده باشند به شدت خطر آفرين هستند. ريسك كار را بالا مي برند و همچنين استفاده از سنسور هاي سازگار با ماشين جوجه كشي اهميت بالايي دارند، گاهاَ برخي از سنسور ها بسيار دقيق هستند اما به دليل حساسيت به مواد شيميايي ضد عفوني و پرز حاصل از جوجه ها براي اين كار مناسب نيستند مانند سنسور هاي sHt سوئيسي و يا سنسور رطوبت هاي هانيبل و ... . مرسوم ترين سنسور رطوبت در نيا براي دستگاه هاي جوجه كشي صنعتي سنسور هاي دما و رطوبت تر و خشك هستند كه عمر مفيد بالايي دارند و در برابر مواد شيميايي بسيار مقاومند. يك سيستم كنترل جوجه كشي كارآمد علاوه بر كاهش ريسك جوجه كشي بر بازدهي بهتر دستگاه هم تاثير گذار است. عمده مشكلات سيستم كنترل هاي دست ساز وضعيف در بازار به شرح زير مي باشد:

1-     مقاومت كم خروجي ها ( رله ها ) در برابر جريان عبوري

2-     هنگ كردن آي سي

3-     عدم دقت سنسور ها و كاليبره نشدن سنسور ها

4-     نوسان در نمايش پارامترها

5-     برنامه نويسي ضعيف و ناكارامد آي سي

معمولا اين نوع ترموستات ها توسط دانشجويان جوان و به عنوان پروژه دانشگاهي ساخته مي شوند كه كاربرد صنعتي ندارد.

دقت كنيد كه آپشن هاي غير ضروري بر سوي سيستم كنترل فقط موجب سنگين شدن برنامه آي سي شده و در عملكرد دستگاه اختلال ايجاد مي كند؛ در صورتي كه آپشني بر روي دستگاه مشاهده كرديد دقت كنيد تا چقدر مي تواند به شما در انجام جوجه كشي بهتر و كاهش ريسك كمك كند.

2-     كابين: اولين چيزي كه نظر ما را در هنگام خريد دستگاه جوجه كشي به خود جلب مي كند ظاهر دستگاه و بدنه اصلي آن مي باشد. از آنجا كه كابين وظيفه حفظ شرايط لازم براي جوجه كشي را  دارد توصيه مي كنيم تا دقت بيشتري در اين بخش داشته باشيد. استفاده از عايق هاي مناسب مانند پلاستوفوم ها و ... باعث ثبات بهتر دما و رطوبت شده، همچنين در انكوباتور ها با بدنه پلاستيكي دقت كنيد تا مواد بكار رفته از پلي مرهاي مرغوب باشد و خاصيت آنتي باكتريال داشته باشند، امروزه استفاده از بدنه هاي پلاستيكي فقط در صورتي كه از مواد پتروشيمي نانو شده و آنتي باكتريال توليد شده باشد توصيه مي شود، همچنين بدنه هاي فلزي فقط در صورتي كه با ورق هاي گالوانيزه و پوشش رنگ الكترواستاتيك باشند توصيه مي شود. بدنه هاي آلومنيومي به دليل خاصيت خنك كنندگي آلومنيوم باعث مصرف بيش از اندازه انرژي شده و نوسان دماي دستگاه را به حداكثر مي رساند.

3-     قطعات داخلي: شايد بتوان گفت فقط با بررسي همين يك آيتم به راحتي بتوانيد تشخيص دهيد كه با چه دستگاهي روبرو هستند. آيا شما يك كاردستي تجاري سازي شده خريده ايد و يا با  يك انوباتور حرفه اي روبرو هستيد .

فن: اكثر دستگاه هاي بي كيفيت بجاي استفاده از فن هاي سير كوله حلزوني و يا سانترفيوژي كه قيمت سنگيني نسبت به ساير فن ها دارند و دربرابر دما و رطوبت داخل دستگاه مقاومت بالا دارند،  اقدام به توليد دستگاه جوجه كشي با فن هاي تهويه آشپزخانه اي مي كنند كه اين خود نشانگر كيفيت پايين دستگاه مي باشد.

موتور: موتور گردش راك دستگاه بايد توانايي تحمل وزن تخم را براساس ظرفيت اعلامي دستگاه داشته باشد.

شانه و سبد هچر: شانه و سبد هاي هچر از مواد پلاستيك نو و رنگ شفاف باشند و براي تخم هر پرنده اي شانه مخصوص را به شما بدهند، گاهاً سبد هاي هچر را به عنوان شانه همه كار به شما با  قيمت بالاتر مي فروشند كه خود نوعي كلاهبرداري مي باشد.

4-     پشتيباني فني: داشتن دفترچه راهنما، گارانتي معتبر ،دسترسي به واحد تعمييرات و پشتيباني حداقل نياز هاي شما در بخش خدمات پس از فروش مي باشد، دفترچه راهنما بايد داراي بخش  هاي راه اندازي، نصب، نگهداري و تعمييرات باشد.

در پايان توصيه مي شود قبل از خريد ماشين جوجه كشي از يك برند حتما به سابقه فعاليت آن توجه كنيد و با برخي از كساني كه قبلاً جوجه كشي كرده اند مشوت نماييد.

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

   درباره ما

افراد آنلاين : 1 | بازديد امروز : 12 | بازديد ديروز : 10 | بازديد كل : 601

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان